تاثیر جهانی شدن بر هویت وساختارهای فرهنگی در کشورهای جهان سوم
37 بازدید
محل نشر: هفته نامه حریم امام
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رهیافت جهانی شدن و عبور از مرزهای ملی امری است که در دنیای امروز با پیشرفت علم و تکنولوژی و فراملی شدن فناوری و اطلاعات ، به وضوح قابل مشاهده است. فرایند جهانی شدن قطعا پیامدهایی در پی دارد که می تواند آثار مثبت و منفی فراوانی داشته باشد. یکی از این آثار را در زمینه مسائل فرهنگی و هویت سازی های نوین است. در این نوشتار این بخش از تاثیرات فرهنگی و هویتی را در کشورهای جهان سوم مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم.