بررسی نقش دعا در فرهنگ انتظار
31 بازدید
محل نشر: فصلنامه راه تربیت/سال ششم/شماره پانزدهم/تابستان 90
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده امروز بشریت در سراسر عالم و در میان تمام ادیان و مذاهب به دنبال رسیدن به آرزویی بزرگ است. رسیدن به این آرزو نقطه اتصال و اشتراک میان تمام انسان¬هاست، و آن رسیدن به آرمان شهر موعودی است که اساس قوانین آن بر پایه ی عدالت و برابری است و بر کرسی حکمرانی آن انسانی فرهیخته و عادل جای گرفته است که واسطه بین آسمان و زمین و خلیفه و جانشین خداوند در زمین است. لذا برای دستیابی و رسیدن به چنین جامعه¬ای باید انسان¬های منتظر زمینه¬های استقرار این دولت کریمه را آماده و سمت و سوی حرکتشان به سمت فرهنگ¬سازی و زمینه¬چینی این آرمان شهر موعود باشد. در این مقاله نگارنده از میان مؤلفه¬های متعددی که در شکل¬گیری و فرهنگ¬سازی چنین جامعه¬ای نقش ایفا می کنند به بررسی نقش دعا در شکل گیری فرهنگ انتظار پرداخته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی مفهوم¬شناسی واژگان دعا و فرهنگ انتظار پرداخته شده و سپس مؤلفه¬هایی را که در انتظار نقش ایفا می کنند را بر شمرده و در ادامه وظایفی که فرد و جامعه¬ی منتظر در نیل به این فرهنگ دارند بیان شده است. و در ادامه از میان تمام این مؤلفه¬ها و وظایف به نقش دعا در مسئله انتظار به عنوان کلید ظهور و نیل به آرمان شهر موعود و دولت کریمه پرداخته و بیان می شود که در شکل گیری چنین جامعه ای دعا به عنوان یک تکلیف بر عهده فرد و اجتماع است . و در خاتمه تحقیق چگونگی انجام این خواستن و دعا کردن در بعد فردی و اجتماعی بیان و آثار و نتایج مترتب بر آن بطور مختصر بیان گردیده است.